Chaos     
                              | 
                    (Heaven) Uranus___Gaea (Earth)
                            | | 
                            | Uranus  
               __________________________|___________________
               |    |     |    |        |
              Cronus___Rhea   Coeus___Phoebe      Ocean___Tethys
  ________________________________|__        |             |
  |   |    |   |   |   |        |           Iapetus
Hestia Pluto Poseidon Zeus___Hera Demeter___Zeus  Leto___Zeus  _____________|____________      
            | |       |     ____|____   |      |      | 
          Athena |     Persephone  |    | Prometheus   Atlas   Epimetheus
           ______|_________      Apollo Artemis        |      |
           |   |    |                 Zeus___Maia Zeus___Dione  
         Ares  Hebe Hephaestus                 |      |
                                    Hermes   Aphrodite 
								     

cited from: Hamilton, Edith. Mythology. Little Brown & Company, January 1950.

Some gods appear twice and it is because they had multiple sexual partners including relatives, without protection as the tree shows. In addition, Zeus was quite a playa and rapist.
Aphrodite is often said to be born of the seafoam, the source of which is Cronus' severed testicles, though there is reason to believe she was born to Zeus and Dione.
Hephaestus is sometimes said to be only Hera's son, not Zeus'.back to
Greek and Roman Mythology

A few notes on the symbols used. Names in brackets denote the person mated with to produce
the children that follow. Some names appear more than once because the person in
question had multiple mates. Some names appear more than once because more than one
person was given that name.

Chaos - Nyx, Erebus 

	Nyx - Moros, Cer, Thanatos, Hypnos, Oneiros, Momus,
		 Oizys, Nemesis, Apate, Philotes, Geras, Eris, 
		Clotho, Laechisis, Atropos
	
		Eris - 	Ponos, Lethe, Limos, Algaea, Usmine, Mache, 
			Phonos, Androctasia, Neicea, Pseudia, 
			Amphillogea, 	Dysnomia, Ate, Horcos

	Erebus (Nyx) - Aether, Hemera

    Erebus (Styx) - Charon


Gaea - Pontos, Uranus, Actaeus, Cecrops, Cranaus

Gaea (Pontus) - 	Ceto, Eurybia, Phorcys, Nereus, Thaumas

	Phorcys (Crateis) - Scylla

	Phorcys (Ceto) -	Pemphredo, Enyo, Deino, Medusa, Sthenno, 
				Euryale, Thoosa, Ladon
	
		Medusa (Poseidon) - 	Pegasus, Chrysoar

			Chrysoar - 			Echidna

	Nereus (Dorcis) - 	The Nerieds

	Thaumas (Electra) - Iris, Arce, Aello, Celaeno, Ocypete, Podarge

Gaea (Uranus) - 	Oceanus, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus, 
			Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, 
			Tethys, Brontes, Arges, Steropes, Cottus, 
			Briareus, Gyes, Tisiphone, Alecto, Megaera, 
			The Melian Nymphs, Agrius, Alcyoneus, Enceladus,
            Clytius, Ephialates, Eurymedon, Eurytus, Gration,
            Hippolytus, Merops, Mimas, Pallas,
            Polybotes, Porphyrion, Thoas

	Oceanus (Tethys) - 	The Oceanides, The Streams, The Naiads,
				Caanthus

	Coeus (Phoebe) - 	Leto, Asteria

	Crius (Eurybia) - 	Perses, Pallas, Astraeus

		Perses (Asteria) - 	Hecate

		Pallas (Styx) - 	Bia, Nike, Cratos, Zelus

		Astraeus (Eos) - 	Boreas, Eurus, Zephyrus, Notus, 
					Astraea, Hesperus, Eosphorus

	Hyperion (Theia) - 	Helios, Eos, Selene

		Helios (Clymene) - 	Aegle, Phaethon

		Helios (Rhode) - 	Actis, Candallus, Cercaphus, Electryone, Macareus,
                  Ochimus, Tenages, Triopas 

		Helios (Perseis) - 	Aega, Circe, Perses, Pasiphae, Aetes

			Pasiphae (Cretan Bull) - 	The Minotaur

			Aetes (Eidyia) - 		Chalciope, Medea

			Aetes (Asterogeia)-		Absyrtus

		Helios (Neaera) - 	Phaethusa, Lampetia
					
	Iapetus (Unknown) - Anchiale

		Anchiale - 			The Idean Dactyls
			
	Iapetus (Asia) - 	Prometheus, Menoetius, Epimetheus, Atlas

		Prometheus (Pronoea) - 	Deucalion 

			Deucalion (Pandora)- 	Hellen, Protogenia, Amphyctyon

		Epimethus (Pandora) - 	Pyrrha

		Atlas (Unknown) - 		Calypso, Maera

		Atlas (Aethra) - 		Ambrosia, Coronis, 
						Dione, Eudora, Pedile, Phyto, Polyxo, Hyas

		Atlas (Hesperus) - 		Aegle, Erytheia, 
						Hespere

		Atlas (Pleione) - 		Alcyone, Celaeno, 
						Maia, Merope, Sterope, Taygete

	Cronus (Rhea) - 	Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Demeter, Hestia

		Zeus (Hera) - 		Ares, Hebe, Elleithyia, Hephaestus

		Zeus (Electra) - 		Dardanus, Iasion

		Zeus (Metis) - 		Athene

		Zeus (Selene) - 		Pandia

		Zeus (Gaea) - 		The Dryads, The Hamadryads, The Oreads

		Zeus (Mnemosyne) - 	Clio, Euterpe, Thaleia, Melopmene, 
						Terpsichore, Erato, Polymnia, Urania, 
						Calliope

		Zeus (Eurynome) - 		Aglaea, Euphrosyne, Thaleia


		Zeus (Themis) - 		Eunomia, Dike, Eirene

		Zeus (Demeter) - 		Persephone

		Zeus (Dione) - 		Aphrodite

		Zeus (Taygete) - 		Lacedaemon

		Zeus (Leto) - 		Apollo, Artemis

		Zeus (Danae) - 		Perseus

		Zeus (Alcmene) - 		Herakles

		Zeus (Europa) - 		Minos, Rhadamanthys, Sarpedon

		Zeus (Eurymedusa) - 	Myrmidon

		Zeus (Persphone) - 		Zagreus

		Zeus (Leda) - 		Castor, Polydeuces, Helen of Troy

		Zeus (Protogenia) - 		Aethlius

		Zeus (Aegina) - 		Aeacus

		Zeus (Maia) - 		Hermes

		Zeus (Euryodia) - 		Arcesius

			Arcesius (Chalcomedusa)- 	Odysseus

		Zeus (Aega) - 		Aegipan

		Zeus (Plouto) - 		Tantalus

	Cronus (Philrya) - 	Chiron

		Chiron (Cariclo) - 		Endeis, Carystus, Melanippe, OcyrhoeErosTartarus (Gaea) - Typhon

	Typhon (Gaea) - 	The Dragon at Colchis

	Typhon (Echidna) - 	Cerberus, Chimera, Eagle of Prometheus, Hydra, 
				Nemean Lion, The Sphinx, Orthrus

Log in or register to write something here or to contact authors.