"To steal ideas from one person is plagiarism, to "steal" ideas from many is research."

-Anon-/==-==\


American Mythology-=*=- Aesop's Fables-=*=- Arthurian Mythology-=*=- Australian Mythology-=*=- Aztec Mythology-=*=- Celtic Mythology-=*=- Chinese Mythology-=*=- Christian Mythology-=*=- Egyptian Mythology-=*=- Etruscan Mythology-=*=- Finnish Mythology-=*=- Folklore Mythology-=*=- Greek and Roman Mythology-=*=- Haitian Mythology-=*=- Hindu Mythology-=*=- Hittite Mythology-=*=- Incan Mythology-=*=- Japanese Mythology-=*=- Korean Mythology-=*=- Latvian Mythology-=*=- Mayan Mythology-=*=- Mesopotamian Mythology-=*=- Native American Mythology-=*=- Norse Mythology-=*=- Persian Mythology-=*=- Polynesian Mythology-=*=- The Zodiac


--
Mythos
--

\==-==/
A

Abhijit
Adimurti
Adityas
Agastya
Aghora
Agni
Ahalya
Ahi
Airavata
Ambika
Amitabha
Amrita
Anala
Ananta
Anantesa
Andhaka
Angiris
Anila
Annamurti
Ansa
Anuradha
Apa
Apam Napat
Apsaras
Aranyani
Ardhanari
Ardhanarisvara
Ardra
Arjuna
Arundhati
Aryman
Aslesa
Astamatara
Asuras
Asvayujau
Asvins
Atharva Veda
Atharvan
Aticandika
Atman
Atri
Ayyappan

B

Badi Mata
Bagala
Bala
Balakrsna
Balarama
Bali
Balin
Bhadra
Bhaga
Bharani
Bharat Mata
Bharati
Bhavani
Bhima
Bhrigus
Bhumidevi
Bhumiya
Bhutamata
Bhutas
Bhuvanesvari
Bombay Kamayan
Brahma
Brahmani
Brahmapura
Brihaspati
Buddhi
Budha

C

Chaitanya
Chama
Chamunda
Chanda
Chandanayika
Chandarupa
Chandavati
Chandesvara
Chandi
Chandika
Chandogra
Chandra
Chandrasekhara
Chaturmurti
Chaya
Chinnamastaka
Chitra
Chitragupta

D

Daityas
Daksha
Danu
Dasyus
Deo
Deva
Devaki
Devapurohita
Devasena
Devata
Devi
Dewi Sri
Dhanistha
Dhanvantari
Dhara
Dharani
Dharma
Dharti Mata
Dhatar
Dhatri
Dhisana
Dhruva
Dhumavati
Dhumorna
Dhumravati
Dhurjati
Diti
Drug
Durga
Dyaus Pita
Dyaush
Dyavaprthivi

E

F

G

Gandharvas
Ganesha
Ganga
Garuda
Guari

H

Haimavati
Hanuman
Harihara
Hindu mythology
Hiranyagarbha
Hiranyakashipu

I

Ida
Imra
Indra
Indrani
Isha

J

Jaganmatri
Jagganath
Jalamdhara

K

Kaitabha
Kali
kali
Kalki
Kama
Karttikeya
Kasyapa
Krishna
Kubera
Kumbh Mela
Kurma

L

Lakshmi
Lokapalas

M

Mahadeva
Mahakala
Maitreya
Makara
Manasa-Devi
Manu
Maruts
Matarisvan
Matsya
Maya
Meru
Minaksi
Mitra

N

Nagas
Nakshatras
Namuci
Nandini
Narada
Naraka
Naryana
Nirriti
Nirrta
Nirrti

O

P

Parvati
Pishashas
Prajapati
Prajapatis
Preta
Prisni
Prthivi
Puchan
Puranas
Purusha
Pushan

Q

R

Rahu
Raksha
Raktavija
Ram
Rama
Ramachandra
Rati
Ravana
Ravi
Rhibus
Rig Veda
Rishis
Risis
Rta
Rudra
Rukmini

S

Sadhyas
Sajigor
Sama Veda
Sambara
Sarama
Saranyu
Sarasvati
Sati
Savitar
Savitr
Savitri
Savriti
Sesha
Shakti
Shasti
Shesanaga
Shiva
Sita
Skambha
Skanda
Soma
Sri
Sura
Surya
Svaha

T

Tara
Taraka
Trimurti
Trisiras
Tvashtri

U

Uma
Upanishads
Urvasi
Ushas

V

Vach
Vamana
Vanadevatas
Varaha
Varuna
Vasishtha
Vasudeva
Vasuki
Vasus
Vayu
Vedas
Vidyadharas
Virabhadra
Viraj
Vishnu
Visvakarma
Vivasvat
Vrihaspati
Vritra

W

X

Y

Yajur Veda
Yaksha
Yama
Yama
Yami
Yoni
Yuga

Zback to
Mythos

Log in or register to write something here or to contact authors.