En Català:

De mica en mica, Everything s'omple de nous llenguatges i sensibilitats, nous usuaris s’apropen a aquest projecte col.laboratiu i es decideixen a nodejar en el seu propi idioma. Només amb una mica d'esforç per part de tots, Everything pot evolucionar i convertir-se en l'embrió d'una xarxa de coneixement global que no estigui allunyat de les persones.

En Español:

Poco a poco, Everything se llena de nuevos lenguajes y sensibilidades, nuevos usuarios se acercan a este proyecto colaborativo y se deciden a nodear en su propio idioma. Sólo con un poco de esfuerzo por parte de todos, Everything puede evolucionar y convertirse en el embrión de una red de conocimiento global que no esté alejada de las personas.

In English:

Little by little, Everything is becoming full of new languages and sensibilities, new users come to this collaborative project to node in their mother tongue. Just with a little of effort by everyone, Everything can evolve and become the germ of a global knowledge network that won’t be kept far away from persons.
All the hardlinks in this node link to the English word. Is good for learning languages...

Log in or register to write something here or to contact authors.