BANG BING BANG! BOOM BOOM BOOOOOOOM! CRAAAAAASH! SCREEEEEEEECH! AAAAAAAAAAARGHHHHH! SNAP CRACKLE POP! NI NI NI NI NI NI NI! OH YEAH! FART!