Tagalog/Filipino word for "proverb." Examples:

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?
Trans: If the horse is dead, of what use is the hay?

Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakaroon sa paroroonan.
Trans: Those who do not look back at their origin will never reach their destination.

Ang naglalakad ng matulin, Kung matinik ay malalim.
Trans: Those who walk quickly, er... when wounded will cut deeply? My translation skills fail me.

Anyway, you get the idea.

Log in or register to write something here or to contact authors.