Lupang Hinirang is the Filipino translation of the original Filipinas, which is the Spanish lyrics to the Philippine National Anthem. Lupang Hinirang replaced The Philippine Hymn as the official words to the National Anthem on May 26, 1956. This version was translated by Julian Cruz Balmaceda and Ildefonso Santos.

  Lupang Hinirang 
  Official version used since 1956 

  Bayang magiliw 
  Perlas ng Silanganan, 
  Alab ng puso, 
  Sa dibdib mo'y buhay. 

  Lupang Hinirang, 
  Duyan ka ng magiting, 
  Sa manlulupig, 
  Di ka pasisiil. 

  Sa dagat at bundok, 
  Sa simoy at sa langit mong bughaw, 
  May dilag ang tula 
  At awit sa paglayang minamahal. 
  Ang kislap ng watawat mo'y 
  Tagumpay na nagniningning, 
  Ang bituin at araw niya 
  Kailan pa ma'y di magdidilim. 
  Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,

  Buhay ay langit sa piling mo; 
  Aming ligaya, na pag may mang-aapi 
  Ang mamatay nang dahil sa iyo. 

Log in or register to write something here or to contact authors.