Nana, noun, (Japanese): The number seven, also Shichi

Chinese derived system of counting (1-10):

 • Ichi
 • Ni
 • San
 • Shi or yon
 • Go
 • Roku
 • Shichi or Nana
 • Hachi
 • Kyû

Native Japanese system of counting (1-10):

 • Hitotsu
 • Futatsu
 • Mittsu
 • Yottsu
 • Itsutsu
 • Muttsu
 • Nanatsu
 • Yattsu
 • Kokonotsu