Volume


To convert from to multiply by
cubic inch (cu in) cubic meter (cu m) 0.00001639
cubic foot (cu ft) cubic meter (cu m) 0.02831685
cubic yard (cu yd) cubic meter (cu m) 0.7645549
gallon (gal) liter 4.546
Canada liquid
gallon (gal) cubic meter (cu m) 0.004546
Canada liquid
gallon
(gal) liter 3.7854118
U.S. liquid**
gallon (gal) cubic meter (cu m) 0.00378541
U.S. liquid
fluid ounce (fl oz) milliliters (ml) 29.57353
fluid ounce (fl oz) cubic meter (cu m) 0.00002957