Psy`cho*a*nal"y*sis (?), n. -- Psy`cho*an`a*lyt"ic, a. etc.

= Psychanalysis, Psychanalytic.

 

© Webster 1913.