Si*mo"ni*ous (?), a.

Simoniacal.

[Obs.]

Milton.

 

© Webster 1913.