user since
Tue Jan 23 2018 at 18:16:02 (10.7 months ago )
last seen
Sun Jan 28 2018 at 18:31:41 (10.5 months ago )
number of write-ups
1 - View jansegers's writeups (feed)
level / experience
0 (Initiate) / 16
most recent writeup
Toki Pona
Send private message to jansegers

mi lon ma Pantelen tan ma Pesije insa ma Elopa.
mi toki e toki Netelan e toki Kanse e toki Inli e toki pona.