Jap. "You're welcome". Natural response to: "(domo) arigato (gozaimasu/gozaimashite)"

Pron.: doh--ih-tashie-mahsh-teh