furu sato ni nitaru yama wo kazoete tsukimi kana

Counting mountains
like the ones back home...
moon viewing

-Issa