tabibito no waru-guchi su nari hatsu shigure

the traveler--
lets out a curse...
first winter rain

--Issa, 1818.