Knav"ish*ly, adv.

1.

In a knavish manner; dishonestly; fraudulently.

Holland.

2.

Mischievously; waggishly; roguishly.

"Knavishly witty."

Gayton.

 

© Webster 1913.