Ki`vi*ki"vi (?), Ki`wi*ki"wi (?), n.; pl. Kivikivies (), Kiwikiwies (). Zool.

Any species of Apteryx, esp. A. australis; -- so called in imitation of its notes. Called also kiwi. See Apteryx.

 

© Webster 1913.