Hip`po*cen"taur (?), n. [L. hippocentaurus, Gr. ; horse + centaur.] Myth.

Same as Centaur.

 

© Webster 1913.