Haem`a*tem"e*sis, n.

Same as Hematemesis.

 

© Webster 1913.