Cav`a*lier"ness, n.

A disdanful manner.

 

© Webster 1913.