Bak"sheesh`, Bak"shish` (?), n.

Same as Backsheesh.

 

© Webster 1913.