Old MacDonald had a farm
E I E I O
And now his farm has foot and mouth
E I E I O

And a pyre here
And a pyre there
pyre here, pyre there
pyres everywhere!

Old MacDonald lost his farm
E I E I DOH!