Now you must sing it in Russian. Out loud. Repeat after me:

Hymn of the Soviet Union
anglicised and given phonetically

Soy'ooz neroosh'imi resp'ooblik svob'odnikh
Splot'ila nav'eki vel'ikaia Rus
Da zdr'avstvooyet sozdanni voley nar'odov
Yed'ini mog'oochi Sov'etski Soy'ooz

Chorus:
Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot

Skvoz g'odi siy'alo nam s'ontse svob'oodi
I L'enin vel'iki nam put ozar'il
Na pr'avoye d'elo on p'odnal nar'odi
na tr'ood i na p'odvigi nas vdokhnov'il

Chorus:
Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot

V pob'ede bessm'ertnih idey kommoon'izma
Mi v'idim grad'oosheye n'ashey strani
I kr'asnomoo zn'ameni sl'avnoj otch'izni
Mi b'oodem vsegd'a bezav'etno verni

Chorus (One more time kids!)
Sl'avsa ot'echestvo n'ashe svob'odnoye
Dr'oojbi nar'odov nady'ojni opl'ot
P'artia L'enina, - s'ila narodnaya
Nas k torjestv'oo kommun'izma vedy'ot!

Words to the present day Russian National Anthem, which is based upon the Hymn of the Soviet Union, can be found here.