Shuffle shuffle

Somewhere near passive smoking I got lost in: