Shuffle shuffle

Somewhere near panic I got lost in: