Shuffle shuffle

Somewhere near Whang I got lost in: