OUR FATHER] in Scottish Gaelic

Ar n-Athair a tha air nèamh,
gu'm bu naomh a bios t'ainm,
gu'n tigeadh do riochachd,
gu'n dianar do thoil air talamh, mar tha's 'ga dianamh
air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran lathail,
agus math dhuinn ar fiachan,
mar a mhathas sinn do luchd ar fiach.
'S na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'm olc.
Amen

Log in or register to write something here or to contact authors.