Ar n-athair

Ar n-athair a tha air nèamh: gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd. Dèantar do thoil air an talamh,
mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an ar fiachan,
amhuil mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.
Agus na leig am buaireadh sinn,
ach saor sinn o olc.

Oir is leatsa an rioghachd agus an cumhachd agus a'ghòir gu siorruidh.

Amen.

Log in or register to write something here or to contact authors.