Shuffle shuffle

Somewhere near Not Enough I got lost in: