Shuffle shuffle

Somewhere near Jiang Wei I got lost in: