Shuffle shuffle

Somewhere near Fun things to do in an elevator I got lost in: