Shuffle shuffle

Somewhere near Do like you oughta, add acid to water I got lost in: