{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}

             (see Lapiths)


                       Peneus - Creusa (or Philyra)
                          |
                          |
              ________________________|____________________________
              |      |                   |
Eurynomus    Apollo - Stilbe    Hypseus - Tricca (or Childanope)    Andreus
  |         |           |
  |         |           |
  |      _______|_____________     |
  |      |     |     |     |
 Orsinome - Lapithes  Aeneus  Centaurus   |
     |                  |
     |                  |
   ____|____________________    ________|__________________
   |   |   |     |    |   |          |
  Phorbas  |  Triopas  Lesbos   |  Cyrene - Apollo  Themisto (see Table 33)
   |   |            |     |
   |   |            |     |
   |  Periphas -............ Astyagyia   |
   |       |              |
   |       |              |
  ___|________   |            Aristaeus
  |     |   |
 Augias   Actor  |
(or Aegeus)     |
        ____|_____________________________
        |           |     |
       Antion - Perimele  Eurygania  6 others
           |
           |
          Ixion - Dia
             |
             |
           Pirithous - Hippodamia
                |
                |
             Polypoetes

Log in or register to write something here or to contact authors.