Shuffle shuffle

Somewhere near unchanging I got lost in: