Shuffle shuffle

Somewhere near touching cloth I got lost in: