Shuffle shuffle

Somewhere near lemon drop I got lost in: