Shuffle shuffle

Somewhere near ice fishing I got lost in: