Shuffle shuffle

Somewhere near code switching I got lost in: