Shuffle shuffle

Somewhere near cloud I got lost in: