Shuffle shuffle

Somewhere near anorexia I got lost in: