Shuffle shuffle

Somewhere near Wikiquote I got lost in: