Shuffle shuffle

Somewhere near Why do you insist on using a P.S. in an e-mail? I got lost in: