Shuffle shuffle

Somewhere near White Fang - Chapter 12 I got lost in: