Shuffle shuffle

Somewhere near Virginia Tech I got lost in: