Shuffle shuffle

Somewhere near The Shining I got lost in: