Shuffle shuffle

Somewhere near The Golden Sayings of Epictetus, 156 I got lost in: