Shuffle shuffle

Somewhere near That man bit me I got lost in: