Shuffle shuffle

Somewhere near Surah 58 She that Disputeth I got lost in: