Shuffle shuffle

Somewhere near RPC I got lost in: