Shuffle shuffle

Somewhere near Peter Cushing I got lost in: