Shuffle shuffle

Somewhere near Men and Women I got lost in: